Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier lees je algemene voorwaarden bij de donaties die supporters doen aan Madeleijn van den Nieuwenhuizen (MvdN).

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Madeleijn van den Nieuwenhuizen (MvdN), statutair gevestigd te Oldenzaal, kantoorhoudende te postbus 14611, 1001 LC, Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73875686, hierna verder te noemen: Madeleijn. Te bereiken via email: Madeleijn.vdn@gmail.com.

Artikel 1. Definities

1.1 Donatie: een door de gevende partij aan Madeleijn geschonken geldbedrag.

1.2 Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Madeleijn.

1.3 Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Madeleijn, een donatie doet aan Madeleijn.

1.4 Statuten: beschrijven de doelstelling van Madeleijn  – Madeleijn heeft als doel kritisch, onafhankelijke stukken te schrijven, online en offline, en andersoortige bijdragen te leveren aan het maatschappelijke debat, omtrent thema’s als emancipatie, media, misinformatie en ongelijkheid.

1.5 Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Madeleijn aan Madeleijn.

1.6 Ontvangende partij: de rechtspersoon Madeleijn die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling in de statuten.

1.7 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem gebruik wordt gemaakt voor het sluiten van de overeenkomst, via één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.9 Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Madeleijn.

2.2 De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Madeleijn behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Madeleijn

3.1 Online donaties komen volledig ten goede aan Madeleijn.

3.2 Madeleijn is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

3.3 Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Madeleijn nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Madeleijn is bijgeschreven.

3.4 Madeleijn heeft het recht op automatische verlenging zolang de gevende partij geen opzegging heeft gestuurd naar Madeleijn.vdn@gmail.com en daarvan een bevestiging heeft ontvangen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

3.5 Aansprakelijkheid: Madeleijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Madeleijn  voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Madeleijn.

Artikel 4 Rechten gevende partij

4.1 De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan Madeleijn.vdn@gmail.com.

4.2 de Gevende Partij ontvangt bij het invullen van een donatieformulier een bevestiging per mail. Middels het inzenden van het donatieformulier per mail aan Madeleijn.vdn@gmail.com, machtigt zij Madeleijn tot wederopzegging de aangegeven bijdrage van zijn/haar bank-of girorekening af te schrijven.

4.3 De Gevende Partij heeft het recht om maandelijkse donaties op elk moment stop te zetten, met een opzegtermijn van één maand.

4.4 De Gevende Partij heeft het recht om jaarlijkse donaties op te zeggen met een opzegtermijn van één maand voordat het jaar afloopt.

4.5 De Gevende Partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Madeleijn, op te vragen via Madeleijn.vdn@gmail.com. Uitgezonderd hierbij zijn projecten onder embargo, zoals samenwerkingsprojecten.

Artikel 5. Plichten Madeleijn

5.1 Madeleijn verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2 Madeleijn neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Madeleijn aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3 Alle personen die namens Madeleijn bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten Gevende Partij

6.1 Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij ten minste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij aan deze leeftijdsgrens te voldoen.  

6.2 Een gevende partij die onder de 18 jaren oud is, kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.

6.3 De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4 De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij/x mag beschikken en waarover hij/zij/x zeggenschap heeft.

6.5 de gevende partij machtigt Madeleijn middels het inzenden van de aangegeven bijdrage, hetzij maandelijks, hetzij jaarlijks, tot wederopzegging, van zijn/haar bank-of girorekening af te schrijven.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1 Madeleijn verwerkt de door de gevende partij aan Madeleijn verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesteld.

7.2 Deze persoonsgegevens worden door Madeleijn verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3 De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Madeleijn geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.